Çalışma Grubumuz


Firma; Çevre Bakanlığı’nca hazırlanan, ÇED ve Proje Tanıtım Dosyalarının temelini teşkil eden, ‘format’ sorularının, üst düzeyde teknik veri ve bilgilerle cevaplandırılabilmesi amacıyla, konularında uzman, 3 Çevre Mühendisi, 1 Makina Mühendisi, 1 Jeoloji Mühendisi’nden oluşan, 5  kişilik bir  çalışma grubu oluşturmuştur. Bu grub çalışmalarını aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapmaktadır.

Çevre Bakanlığı’nca  hazırlanan, ÇED ve Proje Tanıtım Dosyalarının temelini teşkil eden, ‘format’ sorularının, üst düzeyde teknik veri, bilgi ve belgelerle cevaplandırılabilmesi amacıyla, konularında uzman ve yöreyi iyi tanıyan, personelden oluşan, beş kişilik bir  çalışma grubu oluşturmuştur. ÇED ve Proje Tanıtım Dosyalarının tabii faaliyetin yeri ve konusuna göre diğer meslek dallarından uzman kişilerden zaman zaman destek alınarak ÇED ve ÇED Ön Araştırma raporları hazırlanmıştır. ÇED ve Proje Tanıtım Dosyalarının ile ilgili çalışmalar, arazi çalışmaları ve büro çalışmaları olmak üzere iki ana grup halinde ifade edilebilir.

Arazi çalışmalarında;

- Proje yerinin çevre ile ilgili tüm özellikleri, ayrı ayrı ele alınır ve incelenir. Gerekli bilgi, doküman, istatistik veri ve standartlar ilgili kuruluşlardan temin edilir.

Büro çalışmalarında;

- Arazi çalışmaları sonucu elde edilen, bilgi ve sonuç değerlerinin rapor haline getirilmesini teşkil eder.

Rapor hazırlanışı esnasında kullanılan veriler: Kilit kişiler, ilgili kurum ve kuruluşlar, yerli halk ile firma mühendisleri tarafından, proje sahasında yapılan çalışmalar esnasında yaptıkları mülakatlar ile yayınlanmış ve yayınlanmamış  dökümanlardan   derlenmektedir.

Firmamız ÇED ve Proje Tanıtım Dosyalarının gösterdiği üstün başarı ile Türkiye’de bu konuda faaliyet gösteren 148 firma arasına girmiş ve Çevre Bakanlığınca Yeterlik Belgesi verilmiştir.